آشنایی با قوانین- قرارداد کار (قسمت دوم)

قوانین موجود در دنیای امروز، در اثر مبارزات کارگران و طی سالها به سرمایه داری تحمیل شده و به تصویب رسیده است. با وجود این که این قوانین هنوز هم به نفع سرمایه داران و کارفرمایان است و به نفع آنان تفسیر می شود، اما باز هم از اجرای این قوانین سر باز زده می شود. چرا؟ آشنایی با قوانین: قرارداد ...

جایگاه زنان در تامین اجتماعی

رقیه مرادی حدود چهاردهه است که زنان حضوری فعال و چشم‏گیر در عرصه‏ های گوناگون اجتماعی اعم از فرهنگ و اموزش – اقتصاد – سیاست – صنعت و هنر یافته‏اند. این حضور با اهدافی مختلف از قبیل کسب هویت مستقل اجتماعی و مشارکت در مخارج خانواده یا سرپرستی آن صورت می‏گیرد. اکثریت آنان جهت رفع نیازمالی خود یا خانواده‏ای که سرپرستی ...

بحث‏هایی مربوط به حقوق کار- قراردادهای کار

تعدادی از کارگران بر اثر ناآشنایی با قوانین کار هنگام بستن قرارداد، آن‏چه را که کارفرما می‏خواهد با چشم بسته امضا می‏کنند. عده‏ای از کارفرمایان نیز از ناآگاهی کارگران و هم‏چنین از احتیاج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و هنگام استخدام، ازآن‏ها یا ضامن‏شان سفته، سند معتبر یا کاغذ سفید امضا می‏گیرند . کارگران نیز به‏علت نیاز شدید به کار، ...

حقوق انسانی ، اجتماعی و فردی

ماده 100 قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‏های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی .."منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع زیربط برساند.تامین آزادی و صیانت آرای مردم و تضمین آزادی ، "حق انتخاب شدن و انتخاب کردن... حمایت و ...
یافتن مطالب :