منشور و اساسنامه

منشور کانون مدافعان حقوق کارگر
به منظور دفاع از حقوق بنیادی کارگران، که در این منشور، مزد و حقوق بگیران تعریف شده اند، کانونی به نام “کانون مدافعان حقوق کارگر” در چارچوب مندرجات این منشور و اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، تشکیل می گردد.
برخورداری از کلیه حقوق و مزایای مندرج در اعلامیه و میثاق های جهانی حقوق‌بشر، کنوانسیون های بین المللی حقوق کار و حقوق اجتماعی قانون اساسی و قوانین داخلی، طبیعی ترین حق کارگران است. مهم‌ترین این حقوق عبارتند از:
۱٫ حق اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه
۲٫ حق برخورداری از امنیت شغلی
۳٫ حق برخورداری از پوشش تامین اجتماعی مناسب
۴٫ حق برخورداری از آزادی های سیاسی و اجتماعی (آزادی بیان، اندیشه و هرگونه اعتراض)
۵٫ برخورداری آزادانه ی حق ایجاد تشکل های مستقل برای همه ی کارگران و مزد و حقوق بگیران
۶٫ حق برخورداری از مسکن مناسب
۷٫ شرکت موثر نمایندگان واقعی کارگران در جریان قانون گذاری درزمینه حقوق کارگران
۸٫ رفع هرگونه تبعیض‌ در محیط کار و منع کار کودکان
کانون نهادی است دائمی، که در چارچوب اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس خواهد رسید، درجهت تحقق اهداف فوق، فعالیت خواهد کرد.
اساس نامه کانون مدافعان حقوق کارگر
فصل اول
کلیات:
ماده ۱ – تعریف:
کانون مدافعان حقوق کارگر، که در این اساس نامه به اختصار کانون نامیده می شود، تشکیلاتی است فراگیر که مدت آن نامحدود و تابعیت آن ایرانی و مرکز آن در تهران است. با تصویب هیات اجرایی می توان شعب کانون را در سایر نقاط کشور تاسیس کرده و یا محل شعبه‌ی ایجاد شده را در همان حوزه تغییر داد.
ماده ۲- هدف:
کانون بر مبنای منشور مصوب مجمع‌عمومی در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کند.
فصل دوم
عضویت:
ماده ۳ – عضویت در کانون برای کلیه‌ی اشخاصی که منشور و اساس نامه‌ی کانون را پذیرفته و حق عضویت بپردازند، آزاد است.
تبصره ۱: معرفی دو نفر از اعضا برای پذیرش اعضای جدید، الزامی است.
ماده ۴ – لغو عضویت: در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، بر اساس صورت جلسه هیات اجرایی، عضویت فرد به حالت تعلیق در می آید:
– نقض تمام یا برخی از مواد منشور یا اساسنامه
– همراهی و همکاری با محافل ضد کارگری
تبصره: تصمیم قطعی درمورد اخراج یا ادامه ی عضویت عضو تعلیق شده، با مجمع عمومی است.
فصل سوم
ارکان
ماده ۵ – ارکان کانون عبارتند از:
۱٫ مجمع عمومی
۲٫ هیات اجرایی
۳٫ بازرسان
۴٫ کمیسیون‌ها
ماده ۶ – تعریف مجمع عمومی: مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیری کانون است و به دو شکل عادی و فوق‌العاده، نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
ماده ۷ – مجمع عمومی عادی: مجمع‌عمومی هر سال یک بار به طور منظم تشکیل می‌شود.
ماده ۸ – مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده: مجمع فوق العاده در صورت نیاز به درخواست هیات اجرایی، یا بازرسان و یا یک چهارم اعضا تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات و نحوه‌ی اداره‌ی مجمع عمومی فوق العاده برابر مجمع عمومی عادی است.
وظایف و حدود اختیارات مجمع عمومی :
ماده ۹ – استماع گزارش فعالیت سالانه‌ی هیات اجرایی و بازرسان و تصویب آن
ماده ۱۰ – تعیین خط مشی و برنامه کانون در فاصله بین دو مجمع
ماده ۱۱ – تصویب یا اصلاح اساس نامه و منشورکانون
ماده ۱۲- انتخاب یا تغییر اعضای هیات اجرایی و بازرسان
ماده ۱۳ – تصمیم گیری در مورد ادامه عضویت و یا اخراج اعضای تعلیق شده
ماده ۱۴ – تعیین میزان حق عضویت
ماده ۱۵ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که منطبق با اساسنامه کانون به مجمع پیشنهاد می شود.
ماده ۱۶- چگونگی برگزاری واداره مجمع عمومی: جلسات مجمع عمومی به وسیله‌ی ۶ نفر ، رئیس، نایب‌رئیس و منشی و ۳ ناظر که از میان داوطلبان با اکثریت نسبی حاضرات انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.
ماده ۱۷- حضور دست کم نصف به اضافه یک اعضا برای رسمیت یافتن مجمع ضروری است. در صورت نرسیدن به حد نصاب به فاصله حداقل ۱۵ روز جلسه دیگری با هر تعداد از اعضا که کمتر از یک سوم نباشد، رسمیت می یابد.
ماده ۱۸- اتخاذ تصمیم در مورد هر مسئله دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
ماده ۱۹- هرگونه تغییر در مقررات ومواد این اساسنامه واتخاذ تصمیم نسبت به انحلال کانون درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نصاب رسمیت حضور دوسوم اعضائ کانون در جلسه است .هیچ مجمع فوق العاده ای با حضور کمتر از نصف اعضائ کانون قادر به اتخاذ تصمیم نیست.
هیات اجرایی:
ماده ۲۰ – هیات اجرایی برگزیده‌ی مجمع‌عمومی به روش رای گیری مستقیم و مخفی و مسئول اجرای مصوبات آن وتدوین سیاست های کانون برای مدت ۲ سال است.
ماده ۲۱ – تعداد اعضای اصلی هیات اجرای هفت نفر واعضای علی‌البدل چهار نفر است
ماده ۲۲ – اعضای هیات اجرایی در اولین جلسه بعد از مجمع عمومی از بین خود ۴ نفر را به عنوان دبیر هیات اجرایی، معاون دبیر، منشی و خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند.
تبصره: هر یک از اعضای هیات اجرایی تنها می توانند یکی از سمت‌های موضوع ماده ۲۲ یا مسئول کمیسیون‌ها باشند.
ماده ۲۳- تصویب برنامه و طرحهای پیشنهادی کمیسیونها بر عهده ی هیات اجرایی است.
ماده ۲۴- دریافت پیشنهاد عضویت افراد و تصمیم گیری درمورد آن به عهده ی هیات اجرایی است.
ماده ۲۵- تصمیم‌گیری درباره تعلیق عضویت برابر اساس‌نامه.
ماده ۲۶- تصویب دستور جلسه مجمع‌عمومی و ارائه گزارش فعالیتهای هیات به مجمع عمومی وظیفه‌ی هیات اجرایی است.
ماده ۲۷- گشایش حساب بانکی با سه امضا و حق برداشت دو نفر از سه نفر صاحب امضا وظیفهی هیات اجرایی است.
ماده ۲۸- هیات اجرایی میتواند از میان خود یک نفررا به عنوان سخنگو انتخاب کند.
ماده ۲۹- جلسات هیات اجرایی با حضور دو سوم اعضائ اصلی رسمیت می یابد و باید حداقل ۱۵ روز یک بار تشکیل شود.
تبصره: درصورت غیبت پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه و یا سه جلسه متوالی پس از طرح در هیات اجرائی اعضای علی البدل میتوانند به ترتیب آراء جایگزین شوند
ماده ۳۰ – اتخاذ تصمیم درهیات اجرایی با رای مثبت نصف به اضافه یک حاضران درجلسه رسمی انجام میشود.
ماده ۳۱ – اعضائ هیات اجرایی میتوانند حداکثر در دو دوره ی متوالی کاندیدا و انتخاب شوند.
وظایف دبیر هیات‌اجرایی
ماده ۳۲ – دبیر هیات اجرایی مسئول هماهنگی میان کمیسیونهای کانون است.
ماده ۳۳ – دبیر هماهنگ کننده (تعیین زمان و مکان) ومسئول تشکیل جلسات عادی و فوق العاده هیات اجرایی است.
ماده ۳۴ – تمامی اختیارات و مسئولیتهای دبیر درصورت غیاب وی به معاون دبیر تفویض میگردد.
خزانه‌دار:
ماده ۳۵ – خزانه‌دار مسوول امور مالی کانون است وکلیهی اوراق بهادار کانون با امضای خزانه دار معتبر خواهد بود.
وظایف واختیارات:
ماده ۳۶- اداره امور مالی کانون
ماده ۳۷- تنظیم ونگهداری دفاتر و اسناد مالی کانون
ماده ۳۸- دریافت حق عضویت وکمکهای مالی تصویب شده توسط هیات اجرایی، ارائه رسید وثبت در دفاتر
ماده ۳۹- ثبت ونگهداری اموال منقول وغیرمنقول ونظارت بر هرنوع عملیات مالی کانون
ماده ۴۰- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی کانون جهت ارائه به هیات اجرایی وبازرسان و مجمع عمومی که در محل کانون در اختیار بازرس قرار می‌دهد.
منشی:
ماده ۴۱ – منشی مسئول انجام امور دفتری، همآهنگی امور جاری هیات اجرایی ثبت صورت جلسات و نگهداری دفاتر واسناد غیر مالی کانون است.
بازرسان:
ماده ۴۲ – مجمع عمومی دو نفررا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل از میان اعضای کانون با رای مخفی اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب میکند. تجدید انتخاب بازرسان برای یک دوره ی دیگر بلا مانع است.
تبصره: باخاتمه مدت ماموریت بازرسان تا زمان انتخاب وشروع به کار بازرسان جدید، بازرسان دوره گذشته هم چنان مسئول انجام وظایف محوله هستند.
اختیارات و وظایف:
ماده ۴۳- نظارت برانطباق کلیه امور کانون با منشور، اساسنامه، آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجمع عمومی
ماده ۴۴- فراخوان به مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده ۴۵- رسیدکی به شکایت اعضا و درصورت لزوم تهیه گزارش وارائه به مجمع عمومی وهیات‌اجرایی.
ماده ۴۶- نظارت ورسیدگی به دفاتر اوراق واسناد مالی.
ماده ۴۷- اظهار نظر درباره‌ تراز مالی به مجمع عمومی.
ماده ۴۸- بازرسان میتوانند بدون حق رای در جلسات هیات اجرایی شرکت کنند.
تبصره۱:کلیه ی وظایف واختیارات فوق برای هریک از بازرسان بطور جداگانه محفوظ است.
تبصره ۲:هزینه های مورد نیاز بازرسان با تصویب هیات اجرایی قابل‌پرداخت است.
کمیسیون‌ها
ماده ۴۹ – کمیسیونها بازوی اجرائی سیاست های کلی کانون که به تصویب هیات اجرائی رسیده است، هستند.
وظایف کمیسیونها:
ماده ۵۰ – کمیسیونها موظف به دریافت طرحهای پیشنهادی اعضا وپس از تصویب درکمیسیون ارائه به هیات اجرایی هستند.
ماده ۵۱ – کمیسیون‌ها موظف به اجرای طرحها وسیاستهای مصوب هیات اجرایی هستند.
ماده ۵۲ – تعداد اعضائ هر کمیسیون متناسب با شرایط به تصویب هیات اجرائی میرسد.
ماده ۵۳ – هرکمیسیون میتواند هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر هیات اجرائی ودو نفر از اعضای کمیسیون برای خود انتخاب کند.
ماده ۵۴ – مصوبات کمیسیون ها با رای مثبت حداقل دو سوم اعضای رسمیت مییابد.
ماده ۵۵ – هر کمیسیون آئین نامه ی داخلی خود را تدوین وجهت تصویب به هیات‌اجرایی ارائه میدهد.
کمیسیونهای کانون عبارتند از:
ماده ۵۶ – کمیسیون فرهنگی وآموزش که مسئول تهیه وتدوین مطالب مقالات وطرح های آموزشی مورد نیاز کانون است .
ماده ۵۷ – کمیسیون حقوقی: وظیفه دفاع از حقوق کارگران وفعالان کارگری را در مجامع داخلی وبین المللی، قضائی وتهیه لوایح لازم برای دفاع از آنان را برعهده  دارد.
ماده ۵۸ – کمیسیون روابط عمومی و تدارکات: وظیفه اطلاع‌رسانی و ارتباط با تشکلها و نهادهای داخلی و بین المللی در جهت پیشبرد اهداف کانون و نشر کتاب ها و جزوه ها و بیانیه های کانون از طریق وسایل مختلف ارتباط جمعی وهم چنین تهیه وتدارک برگزاری مراسم وتجمعات کانون است.
جمع مشورتی
برای ایجاد هماهنگی و هم فکری بیشتر همه اعضا و فعالان کانون در جلسه های مشورتی به گفت‌وگو و تبادل‌نظر می پردازند. جلسه های جمع مشورتی ماهی یک بار تشکیل میشود و حضور تعدادی از اعضای هیات اجرایی در آن لازم است.
نظرات و راهکارهای طرح شده در جمع مشورتی، بدون ضمانت اجرایی راهنمای عمل ارکان مختلف کانون خواهد بود.
فصل چهارم : منابع مالی :
ماده ۵۹ – منابع مالی کانون عبارت است از دریافت حق عضویت ها و کمک های مالی دریافتی که به تصویب هیات اجرایی رسیده باشد. سقف کمک ها توسط مجمع عمومی هر ساله به تصویب می‌رسد. فرد یا نهاد کمک‌کننده به صورت شفاف باید با معیارهایی که در منشور کانون آمده است، منطبق باشد.
فصل پنجم: انحلال کانون
ماده ۶۰ – انحلال کانون تنها با تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است. دستور انحلال به وسیله ی هیات انحلال(تصفیه) منتخب مجمع عمومی مشخص می‌شود. این هیات وظیفه ی تصفیه امور کانون را برعهده خواهد داشت. روش تشکیل مجمع عمومی برای انحلال همان راهکار تشکیل مجمع‌عمومی فوق العاده ی کانون خواهد بود.
ماده ۶۱- کانون می‌تواند با رعایت قوانین و ضوابط مقرر در تشکل‌های دیگر که اهداف و عملیات مشابه دارند، ادغام شود.
ماده ۶۲ – پیشنهاد ادغام باید در مجمع‌عمومی فوق‌العاده کانون قبول گردد.
این اساسنامه در پنج فصل و۶۲ ماده و۶ تبصره در تاریخ ۸۷/۲/۲۰ به تصویب مجمع عمومی رسید.

یافتن مطالب :