نگاهی به بیانیه "بحثی در باره مبانی نظری کانون"

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ – ۱۰:۱۸ ق.ظ
احمد وارطان 
فشرده بیانیه فوق: کانون مدافعان حقوق کارگر مبانی نظری خود را در منشور و اساسنامه تشریح ؛ اما استراتژی خود را مشخص نکرده است و با توجه به تحولات جامعه این کلیات نیاز به توضیحات دارد و می بایست تاکتیک ها و استراتژی متناسب با شرایط را تدوین نماید و وعده داده شده در بیانیه برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت بررسی شود وبرای این کار یک تحلیل منسجم از وضعیت کلی جامعه مورد نیاز است تا متناسب با آن راهکارهای دراز مدت دستیابی به اهداف کانون مشخص شود.

بیانیه برای تبیین شرایط جامعه ؛ بحران سرمایه داری در سالهای اخیر را شرح می دهد و در این راستا راهکار دولتی کردن را مردود و تخریب محیط زیست ؛ تشکیل قمار خانه ها و ….را از تبعات سرمایه داری بر می شمارد . سپس نتیجه گیری می کند که نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و در برابر آن می بایست نظام سود محور قرار گیرد . بیانیه  به بخش های مختلف نیروی کار از جمله زنان ؛ کودکان ؛ محصلین ؛ خدمات تولید و سایر اقشار دولتمردان می پردازد و در نهایت در جمع بندی به وظایف کانون می پردازد  : کانون از تمامی دارندگان نیروی کار دفاع می کند و هر گونه جنبش عمومی و دموکراتیک که نظام سود محور را نقد کند پشتیبانی نموده و حق اعتراض ؛ تجمع و تظاهرات را تأیید و هر گونه عمل غیر انسانی به حق مردم از قبیل ضرب و شتم و برخورد فیزیکی و زندان شکنجه و کشتار را محکوم و ضرورت ایستادگی در برابر آنرا گوشزد می نماید و در انتها اظهار می کند که این استراتژی دراز مدت برای محافظت از نیروی کار است.
نقد و بررسی بیانیه
در ابتدای بیانیه ادعا شده که مبانی نظری کانون در منشور و اساسنامه تدوین شده است که با توجه به اینکه اساسنامه ساختار و چارچوب هر جریان و یا حزب و گروه را مطرح می شود ؛  می بایست گفت که مبانی نظری کانون در منشور آن طرح شده است ؛ و چون این بیانیه هیچ توضیحی در مورد محتوای آن نمی دهد به منشور کانون مراجعه می کنیم : در منشور کانون که در کمتر از ده سطر تدوین  شده چنین شرح می دهد ” برخورداری از کلیه حقوق و مزایای مندرج در اعلامیه و میثاق های جهانی حقوق بشر؛ کنوانسیون های بین المللی ؛ حقوق کارگر و حقوق اجتماعی ؛ قانون اساسی و قوانین داخلی طبیعی ترین حق کارگران است. مهمترین این حقوق عبارتست از : حق اشتغال و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه – حق برخورداری از امنیت شغلی –پوشش تأمین اجتماعی مناسب –آزادی های سیاسی و اجتماعی –ایجاد تشکل های مستقل – مسکن مناسب – شرکت نمایندگان کارگر در جریان قانون گذاری – رفع تبعیض در محیط کار و منع کار کودکان….
یافتن مطالب :