افغانستان در آستانه سقوط

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ – ۷:۲۶ ق.ظ

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

به دنبال سقوط شهر های هرات و قندهار و مزار شریف و افتادن این شهر ها به دست طالبان اکنون امریکا سه هزار سر باز خود را با هدف خروج خارجیان از کابل وارد این شهر کرده است. در اظهارات رسمی مقامات آمریکائی و غربیان پذیرفته شده است که شهر کابل پایتخت افغانستان به زودی تسلیم طالبان خواهد شد و سفارتخانه های اروپائی یکی پس از دیگری شهر کابل را تخلیه میکنند. در نتیجه باید چنین انتظار داشت که به زودی تمامی افغانستان با کم و بیش تفاوت و تقدم تاخر به کف با کفایت طالبان سپرده میشود و در پناه امن نظام سرمایه داری کشورها یکی پس از دیگری آن را به رسمیت خواهند شناخت
نگاهی به سر فصل اخبار در بیست سال گذشته در افغانستان بیانگر آن است که پس از خروج نیروهای شوروی سابق از این کشور افت و خیز ها همواره در جهت واگذاری این کشور به دست نیروهای بنیادگرا ،پیش می رفته است . اظهارات مقامات رسمی امریکا در باره ساخت گروه القاعده و تقویت طالبان بارها در رسانه های رسمی گفته شده است و نیاز چندانی به کنکاش در این باره نیست . https://www.aparat.com/v/vKqfJ/
پاکستان و آمریکا ستون اصلی تقویت مجاهدین در مبارزه با حکومت نجیب الله بودند و با پیروزی در سپتامبر ۱۹۹۶ وتصرف کابل توسط نیروهای جهادی ژنرال نجیب و برادرش به طرز وحشیانه با نظاره گری سازمان ملل متحد به قتل رسیدند. پس از مدتی هم طالبان و القاعده تمامی گروه های دیگر را کنارزده و بر افغانستان مسلط شدند. اما انفجار برج های دوقلو در آمریکا در سال ۲۰۰۱ بهانه ای شد تا لشکر کشی غرب و آمریکا به منطقه خاور میانه مشروعیت بین المللی پیدا کند و کشورهای عراق و افغا نستان به مدت نزدیک به بیست سال در اشغال نظامیان ناتو قرار گیرند و همین امر بهانه ای شد که کشور سوریه نیز تحت اشغال نظامیان روسی به خاک و خون کشیده شود. پس از بیست سال این نظامیان ناتو هستند که به این نتیجه رسیده اند که کشورهای خاورمیانه را به همان نیروهای ارتجاعی وا گذار کنند که از آنها گرفته بودند . بدون شک مردم منطقه خاورمیانه اگر دخالت نیروهای نظامی خارجی نباشد خودشان توان مقابله با بنیادگرایی را دارند به همانگونه که مردم ایران در ۴۰ سال گدشته با بنیاد گرائی حاکم مقابله کرده اند و در بسیاری از زمینه ها موفق شده اند بنیاد گرائی را به عقب برانند و آن را دچار انزوای اجتماعی کنند و از این پس نیز این مبارزه را ادامه خواهند د اد. مردم افغانستان نیز این روند را طی خواهند کرد و از این پس در مبارزه با بنیادگرائی هم سنگر سایر نیروهای آزادی خواه منطقه خواهند بود .

یافتن مطالب :