حاکمیت عریان مافیا: مافیای حاکم بر چین

علیرضا ثقفی در قسمت اول، گسترش حاکمیت‌های مافیایی را در سطح جهانی و گسترش ‌سرمایه‌داری کازینویی مورد بررسی قرار دادیم. این مسئله را نیز اشاره کردیم که این حاکمیت‌های مافیایی که بر نظام ‌سرمایه‌داری مسلط شده است تنها می‌تواند حکومت‌های خودکامه و مطلقه را که ثمره همان حاکمیت‌های مافیایی است مورد تایید قرار دهد. در … ادامه خواندن حاکمیت عریان مافیا: مافیای حاکم بر چین