قتل‌های ناموسی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۴ ق.ظ

قتل های ناموسی سالهاست که همچنان از میان دختران و زنان قربانی می گیرد:

سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید. رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش ، ریحانه عامری بیست و دوساله در کرمان توسط پدرانشان و فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سر از تنشان جدا شد. پروین پالانی پانزده ساله در سرپل‌ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد. فاطمه محمدی در سرپل‌ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسید…
بی شک این قتلها ادامه روندی است که سالها در بطن جامعه جاری بوده است. این خشونت عریان و دهشتناک کهنه که تلاش زیادی شده که پنهان بمانند، اکنون بیش از پیش از پرده برون افتاده و سر از رسانه ها در آورده و ناشی از مناسبات مردسالارانه قدرت مدار است.
آن هنگام که در جامعه دیکتاتوری ای حاکم می شود که مبنایش بر برتری گروهی بر گروه دیگری است، از جمله برتری حقوق مردان بر زنان و بر سنت های ارتجاعی و قرون وسطایی تکیه دارد، جز این نخواهد بود. در جامعه ای که خشونت در تمامی ارکان آن خود را بازمی نماید، قانون نیز اعمال این خشونت ها را تایید و تسهیل می کند (به عنوان مثال ماده۳۰۱ و ۶۳۰قانون مجازات اسلامی)
هر چند که بدون در هم شکستن این مناسبات و جایگزینی مناسباتی مبتنی بر برابری بین انسان ها، امکان محو کامل این جنایات وجود ندارد، اما برای مقابله و جلوگیری از ادامه این گونه اعمال دهشتناک هر لحظه و هر جا باید تلاش کرد.

#نه_به_خشونت_سیستماتیک_علیه_زنان

یافتن مطالب :