اعتصاب در کشتارگاه بجنورد

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ – ۱:۴۷ ب.ظ

در هفته گذشته براى دومین بار از ابتداى تابستان امسال کارگران کشتارگاه بجنورد دست به اعتصاب زدند.
کارگران کشتارگاه مرکز خراسان شمالى براى دومین بار به دلیل عدم پرداخت دست مزد ها دست از کار کشیدند و دست به اعتصاب مسالمت آمیز زدند.
این کارگران که داراى قرارداد مستقیم با شهردارى بجنورد هستند به دلیل عدم پرداخت دست مزدها براى اولین بار در سال جارى در ابتداى تابستان دست به اعتصاب زدند که با دادن وعده و وعید و قول پرداخت بدهى ها پس از چند روز دست از اعتصاب کشیدند و به امید رسیدن به حق حقوق خود مشغول به کار شدند. اما فقط یک ما حقوق عقب افتاده را دریافت کردند و در طى سه ما بعد آن تا به امروز هم فقط دریافت هاى جزئى شامل حالشان شده است.
این بد عهدى ها بار دیگر کارگران زحمت کش این بخش شهردارى را که از پیش از طلوع آفتاب باید بر سرکارشان حاضر شوند را به میدان اعتراض علیه عدم پرداخت هاى حقوق هاى ناچیزشان کشانده است.
این زحمت کشان بى ادعا که همه روز باید مسافت پانزده کیلومترى را خارج از شهر طى کنند تا به محل کارشان برسند حتى هزینه رفت آمد هایشان را هم باید از جیب بپردازند.
آقاى “ط” از کارگران کشتارگاه بجنورد میگوید؛ “ما همه روز این مسیر پر خطر و بدون وسیله نقلیه عمومى را میایم تا براى زن و بچه هاى مان نون ببریم. اما آخر ماه به ما حتى هزینه رفت آمدمان را هم نمیدهند چه برسد به حقوقمان”
او در ادامه دلیل شکل گیرى این اعتصاب هفت روز مى افزاید ” بعد از اعتصاب تیر ماه یک ماه حقوق عقب افتاده بچه ها را دادند و قرار شد تا انتهاى همان ماه باقى حقوق عقب افتاده پرداخت شود و باقى حقوق ها هم سر وقت بپردازند. اما بعد از شکستن اعتصاب قبلى دیگر خبرى از پرداخت حقوق ها نشد.”
وقتى ازایشان مى پرسیم بعضى از همکارانتان دریافتى هایى داشته اند مى گوید؛ ” در اواسط مرداد ماه پانصد هزار تومان نفرى با عنوان هزینه رفت آمد دریافت کردیم اما دیگر خبرى از پول نبود.”
ایشان مطرح می کنند که بیشتر از پنج ماه حقوق عقب افتاده دارند که بخشى از انها جزء دیون سال پیش است. در انتها ایشان میگویند ” در آخر شهریور ما به سرپرست شهردارى گفتیم اگر حقوق ها را پرداخت نه نماید به دلیل فصل شروع مدارس و نیاز مبرم خانوار ها به پول جهت تهیه لوازم مدرسه دست به اعتصاب خواهیم زد”
این اعتصاب از شنبه سیزدهم مهر شروع شده است و همچنان ادامه دارد. و تمام خواسته این عزیزان پرداخت حقوق هاى عقب افتاده است.(خبر ارسالی برای سایت کانون)


این کارگران که داراى قرارداد مستقیم با شهردارى بجنورد هستند به دلیل عدم پرداخت دست مزدها براى اولین بار در سال جارى در ابتداى تابستان دست به اعتصاب زدند که با دادن وعده و وعید و قول پرداخت بدهى ها پس از چند روز دست از اعتصاب کشیدند و به امید رسیدن به حق حقوق خود مشغول به کار شدند. اما فقط یک ما حقوق عقب افتاده را دریافت کردند و در طى سه ما بعد آن تا به امروز هم فقط دریافت هاى جزئى شامل حالشان شده است.
این بد عهدى ها بار دیگر کارگران زحمت کش این بخش شهردارى را که از پیش از طلوع آفتاب باید بر سرکارشان حاضر شوند را به میدان اعتراض علیه عدم پرداخت هاى حقوق هاى ناچیزشان کشانده است.
این زحمت کشان بى ادعا که همه روز باید مسافت پانزده کیلومترى را خارج از شهر طى کنند تا به محل کارشان برسند حتى هزینه رفت آمد هایشان را هم باید از جیب بپردازند.
آقاى “ط” از کارگران کشتارگاه بجنورد میگوید؛ “ما همه روز این مسیر پر خطر و بدون وسیله نقلیه عمومى را میایم تا براى زن و بچه هاى مان نون ببریم. اما آخر ماه به ما حتى هزینه رفت آمدمان را هم نمیدهند چه برسد به حقوقمان”
او در ادامه دلیل شکل گیرى این اعتصاب هفت روز مى افزاید ” بعد از اعتصاب تیر ماه یک ماه حقوق عقب افتاده بچه ها را دادند و قرار شد تا انتهاى همان ماه باقى حقوق عقب افتاده پرداخت شود و باقى حقوق ها هم سر وقت بپردازند. اما بعد از شکستن اعتصاب قبلى دیگر خبرى از پرداخت حقوق ها نشد.”
وقتى ازایشان مى پرسیم بعضى از همکارانتان دریافتى هایى داشته اند مى گوید؛ ” در اواسط مرداد ماه پانصد هزار تومان نفرى با عنوان هزینه رفت آمد دریافت کردیم اما دیگر خبرى از پول نبود.”
ایشان مطرح می کنند که بیشتر از پنج ماه حقوق عقب افتاده دارند که بخشى از انها جزء دیون سال پیش است. در انتها ایشان میگویند ” در آخر شهریور ما به سرپرست شهردارى گفتیم اگر حقوق ها را پرداخت نه نماید به دلیل فصل شروع مدارس و نیاز مبرم خانوار ها به پول جهت تهیه لوازم مدرسه دست به اعتصاب خواهیم زد”
این اعتصاب از شنبه سیزدهم مهر شروع شده است و همچنان ادامه دارد. و تمام خواسته این عزیزان پرداخت حقوق هاى عقب افتاده است.(خبر ارسالی برای سایت کانون)

یافتن مطالب :