بی احترامی به زندانیان سیاسی بی احترامی به کل جامعه است.

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ – ۲:۰۲ ب.ظ

هنوز مدت زمان طولانی از کشته شدن زندانی سیا سی شیر محمد علی نگذشته که خبر ضرب و شتم ندا ناجی و عاطفه رنگریز از دستگیر شدگان تظاهرات روز کارگر در زندان قرچک منتشر می شود. همزمان اعتصاب غذای ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی فر در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده شان نیز وارد چندمین روز شده است. آنان همراه با امیر امیر قلی و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بیش از شش ماه است که در بازداشت و بلا تکلیفی بسر میبرند .
اقدام به اعتصاب غذا تنها سلاح زندانی در مقابل هر گونه حق کشی است. مسئولان زندان موظفند حقوق اساسی زندانیان را رعایت کنند و با آنها برخورد انسانی داشته باشند.

اگر هیچ انسانی به جرم عدالتخواهی زندانی نشود، اگر زندان جایگاه غارتگران اموال مردم باشد و نه کارگران و زحمتکشان و معترضان به این بی عدالتی ها و حق کشی ها، اعتصاب غذا و اعتراضی از سوی زندانی صورت نمی گیرد.
زندانیان سیاسی از جان و روان خود مایه می گذارند تا با آنان و سایر زندانیان برخورد انسانی شود و این گونه است که حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابی به یک وظیفه در جامعه تبدیل خواهد شد و انسان های عدالتخواه نیز در مقابل این بی حقوقی نسبت به زندانیان سکوت نخواهند کرد.
مسئولان زندان مسئول جان زندانیان اعتصابی هستند و هر گونه اتفاق ناگوار به عهده آنان است. مسوولان زندان مسولیت حفظ امنیت زندانیان را بر عهده دارند. و هر گونه اسیبی به زندانیان به پای آنان نوشته خواهد شد .

آزادی بی قید و شرط وفوری زندانیانسیاسی خواست تمامی آزادیخواهان و عدالت طلبان است.

یافتن مطالب :