«بهار می آید و زمستان سپری می شود و شکوفه های تازه جوانه می زند و زندگی از نو آغاز می شود»

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – ۶:۳۱ ب.ظ


و این گردش ایام هم چنان ادامه دارد… تمام این گردش بیانگر آن است که سکون بی معنی است و روزگار در تغییر. نه ظالمان می مانند و نه مظلومان، نه ستمگران همیشه بر عرصه قدرت اند و نه ستمبران همواره در زیرِ بار. این چرخه باید تغییر کند و بارها تغییر کرده است و از این پس نیز و من تکرار می کنم شب را و روز را و هنوز را…

سالی که گذشت بر ستمبران در کل جهان و به خصوص منطقه ی پر آشوب خاورمیانه سالی پُر نشیب و فراز بود و چنین می نماید که تمامی مشکلات جهان بر گرده ی مردم این منطقه از جهان قرار گرفته است. حکومت های دیکتاتوری خودکامه همراه با امپریالیست های طمعکار شرق و غرب بر سر مردم این منطقه فرود آمده اند.
سرکوب اعتراضات مردمی از اعتراض به گرسنگی در دی ماه گذشته در ایران گرفته تا حق طلبی های مردم سوریه و خلق در زنجیر کرد همه و همه سالی سخت را برای کارگران و زحمتکشان رقم زد. اما جنبش اعتراضی مردمی در ایران از کارگران و زحمتکشان و زنان و معلمان در کنار مقاومت های قهرمانانه در عفرین و سر بر آوردن نیروهای تازه نفس مبارزان راه آزادی سر ایستادگی ندارد و این امر نویدبخش سالی پر بار تر و سرشار از مبارزات بی امان برای رهایی و عدالت و برابری انسان ها است.

«کانون مدافعان حقوق کارگر»
فروردین ۱۳۹۷

یافتن مطالب :