سخن روز

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ – ۹:۵۵ ق.ظ

حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند

اعتراضات مردمی روز به روز گسترده تر می شود. در آخرین این اعتراضات با تجمع کارگران و فعالان کارگری و دانشجویی و اجتماعی برای آزادی رضا شهابی کارگر زندانی شر کت واحد که تحت شدید ترین فشارهای جسمی و روانی در زندان قرار دارد، به شدیدترین وجه برخورد شد، در روزهای قبل نیز با مردم به جان آمده از غارت اموالشان در موسسه های نزول خواری تحت نام بانک های اعتباری که اختراع مال اندوزان و سرمایه مداران کنونی است و هم چنین بازنشستگان لشکری و کشوری به شدت برخورد شده است. این برخوردها در حالی صورت گرفته که به نظر می آمد در یکی دو ماه اخیر با اعتراضات مردم جان به لب رسیده، مماشات می‌شد. این اعتراضات آنقدر محقانه هست که خود نیروهای نظامی و انتظامی نیز گاه با معترضین همراهی می‌کنند.
اما اکنون قدرتمداران گویا به این نتیجه رسیده اند که گسترش این اعتراضات می‌تواند آینده نامعلومی را برای تداوم حاکمیت زور به همراه داشته باشد، در نتیجه تصمیم گرفته شده که به هر ترتیب و با استفاده از قوای جبری جلو این اعتراضات گرفته شود؛ امری که با تداوم وضعیت موجود به غایت غیر معقول است زیرا خواسته های مردم اکنون به مرحله ای رسیده است که جلوگیری از آن با قوه قهریه غیر ممکن به نظر می‌رسد. این حمله ها که به منظور جلوگیری از اعتراضات مردمی است تنها می‌تواند ناتوانی حکومتگران را از حل مشکلات موجود به نمایش گذارد.
مردم خود به اعتراضات به حق در تجمعات گرد می آیند، اعتراضاتی که ناشی از ستم چند دهه بر کارگران، رنجبران و زحمتکشان است، چند دهه ای که تنها هنرش آن بوده که دزدی و رشوه و اختلاس را در بالایی ها گسترش دهد و فقر و تنگدستی و بی خانمانی را به اکثریت عظیم جامعه تحمیل کند. اکنون دیگر این تشت از بام به زیر افتاده است و حنای فریب و خدعه برای خالی کردن جیب مردم رنگی ندارد. این اعتراضات در حال گسترش است و به طور قطع و یقین مردم تحت ستم تا رسیدن به خواسته های خود از پای نخواهند نشست. بر حکومتگران است که کرسی های قدرت را ترک کنند زیرا که توانایی حل مشکلات مردم را ندارند.
۶دی ۱۳۹۶

یافتن مطالب :