وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی

در اولین ماه‌ها از دولت یازدهم، وضعیت اقتصادی به شدت رو به وخامت است. آمارهای دولتی حاکی از آن است که بیکاری روز به روز افزایش یافته و ذخایر ارزی به علت غارت‌های پی‌درپی رو به کاهش است تا جائی که دولت دست به دامان وام‌های فاینانس (بدترین نوع وام ) شده است. در این … ادامه خواندن وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی