فرازهایی از جنبش کارگری ایران

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ – ۷:۲۱ ق.ظ

طرح کارگران کارخانه جنرال موتورز ایران برای تشکیل شوراها در کارخانه
تابستان ۱۳۵۸

رفقای کارگر، همانطور که می دانید ما برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در اینجا جمع شدیم.
مبارزات قهرمانانه خلق ایران علیه رژیم سلطنتی شاه خائن و اربابان آمریکاییش و شرکت فعال و همه جانبه طبقات مختلف مردم در این مبارزه که با خون هزاران نفر از هموطنان مبارز ما آبیاری شد، باعث گشت که رژیم ارتجاعی ایران و اربابان آمریکاییش دست به عقب نشینی بزند. مردم مبارز ما با مبارزات خونین و خستگی ناپذیر خود اولین پیروزی خود را با فرار شاه خائن به دست آوردند.
مردم مبارز ما و طبق کارگر در اولین قدم بسیاری از سازمان‌های ضد خلقی و ضد کارگری را که در خدمت رژیم شاه خائن و سرمایه داران وابسته به امپریالیسم بود، در هم کوبید از جمله این سازمان‌ها، سازمان ضد کارگری سازمان کارگران بود. سرمایه داران ضالو صفت به کمک دولت حامی خود از انتخاب نمایندگان واقعی کارگران جلوگیری می کردند و عوامل دست نشانده و نوکر صفت خود را به عنوان نماینده کارگر و سندیکای کارگری جا می زندند. نمایندگان سندیکای کارخانه ما هم که اشخاص مثل رضوانی، کریم خانی و سیامک بودند، نمایندگان واقعی ما نبودند. بلکه نمایندگان اخوان و اربابان آمریکاییش بودند. کار این نمایندگان دروغین سندیکا چیزی جز تامین منافع کارفرما و فریب دادن ما کارگران نبود. به همین دلیل ما هیچ گاه آنها را نماینده خود نمی دانستیم.
در شرایط کنونی به علت مبارزات قهرمانانه خلق ایران از جمله طبق کارگر از قدرت سرمایه داران و دولت پشتیبان آنها احتیاج به تشکیلات و سازمان‌های کارگری دارند.
به همین دلیل ما آنجا جمع شدیم تا اولین قدم را در راه به وجود آوردن تشکیلات کارگری برداریم. ما اینجا جمع شده ایم تا شورای کارگران کارخانه خودمان را انتخاب کنیم. این شورا نماینده واقعی خواهد بود. وظایف شورای کارگران جنرال موتورز، عبارت است از:
۱ – دفاع از خواسته‌ها و منافع کارگران در مقابل کارفرما این شورا به نمایندگی از طرف کارگران بایستی خواسته‌ها و تصمیمات کارگران را به کارفرما بگوید و در جهت به دست آوردن این خواسته ما اقدام کند.
۲ – جلوگیری از اخراج و بی کار کردن کارگران.
۳ – جلوگیری از تعطیل کارخانه بدون پرداخت حقوق کارگران.
به وجود آوردن و اداره صندوق اعتصاب کارگری.
تجربه به ما آموخته است که در مبارزات خود با کارفرما برای به دست آوردن حقوق خود که بیشتر مواقع به شکل اعتصاب است، ما احتیاج به صندوق اعتصاب داریم. این را نه تنها ما تجربه کردیم بلکه کارگران سایر کارخانه‌ها نیز به همین نتیجه رسیده اند. یکی از دلایل مقاومت قهرمانانه کارگران نفت در برابر مزدوران رژیم داشتن همین صندوق اعتصاب است. یکی از دلایل شکست ما در اعتصابات قبلی نداشتن صندوق اعتصاب بود.
این صندوق به این شکل به وجود می آید که هر کارگر ماهیانه مبلغی مثلا ۵ تومان از حقوق خود را به این صندوق می دهد. در مواقعی که ما برای رسیدن به حقوق خود اعتصاب می کنیم و کارفرما برای به زانو درآوردن ما از پرداخت حقوق خودداری می کند، ما برای گذراندن زندگی خود و خانواده مان از پولی که در این صندوق جمع شده استفاده می کنیم تا بتوانیم اعتصاب را تا پیروزی ادامه دهیم.
۵ – اداره شرکت تعاونی کارخانه، برای جلوگیری از هرگونه دزدی و سوء استفاده در شرکت تعاونی و در اختیار گذراندن محصولات مصرفی مورد نیاز کارگران و کارمندان و ارزانترین قیمت، ‌اداره شرکت تعاونی بایستی در دست شورای کارگران.
۶ – رسیدگی به وضع بیمه و بهداشت کارگران و محیط کار.
۷ – نظارت بر آشپزخانه.
۸ – همکاری و تماس گرفتن با شورای کارگران کارخانه‌های دیگر و کوشش برای درست کردن یک تشکیلات سراسری کارگران ایران برای دفاع از منافع طبقه کارگر ایران.
۹ – تدارک برگزاری و سازمان دادن کارگران برای شرکت در جشن‌های کارگر ملی و مذهبی.
۱۰ – هماهنگ کردن مبارزات سیاسی اجتماعی کارگران جنرال موتورز با کارگران کارخانه‌های دیگر.
۱۱ – هماهنگ کردن مبارزات سیاسی و اجتماعی کارگران جنرال موتورز با مبارزات طبقات دیگر مردم.
۱۲ – ایجاد کتابخانه برای کارگران: یکی از دلایل عقب افتادن کارگران، نداشتن آگاهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. ما بایستی به هر وسیله که شده آگاهی سیاسی خود را بالا بریم تا بهتر بتوانیم منافع واقعی مان را درک کنیم و بفهمیم چه چیزی به نفع کارگر عمل می کند. یکی از راه‌های بالا بردن آگاهی، کتاب خواندن است. به همین دلیل ما بایستی کتابخانه داشته باشیم.
ما تا اینجا وظایف شورای کارگران را گفتیم. حالا بینیم این شورا چگونه انتخاب می شود و رابطه آن با کارگران چگونه باید باشد.
۱ – نمایندگان این شورا بایستی از میان کارگران انتخاب شوند. یعنی ما نباید از سرپرست‌ها، فورمن‌ها، جنرال فورمن‌ها، مهندسین، کارمندان، و بازرسان نماینده انتخاب کنیم.
۲ – همانطور که این نمایندگان را ما انتخاب می کنیم. در هر زمانی که تشخیص دادیم یک یا چند نفر از این نمایندگان منافع کارگر را فدای منافع سرمایه دار می کنند، می توانیم آن نماینده را برکنار و به جای آن کارگر دیگری را انتخاب کنیم.
۳ – این شورا بایستی هر ۱۵ روز یک بار جلسه ای در نهارخوری تشکیل بدهد و تمام کارگران باید در آن شرکت کنند. خواست‌ها و مشکلاتمان را در این جلسات بررسی کرده و مورد بحث قرار می دهیم و تصمیمات با رای کارگران گرفته می شود.
۴ – بدون مشورت با تمام کارگران این شورا حق ندارد سرخود تصمیمی بگیرد. تمام تصمیمات و اقدامات کارگران بایستی در جلسه عمومی که تمامی کارگران شرکت دارند، گرفته شود.
۵ – حقوق و مزایای نمایندگان شورای کارگران جنرال موتورز را ما کارگران می دهیم.
کسی که بخواهد از منافع کارگر دفاع کند، نبایستی از سرمایه دار حقوق بگیرد. این نمایندگان برای کارگران کار می کنندو به همین دلیل ما بایستی از نظز مالی این نمایندگان و خانواده آنها را تامین کنیم. یعنی هر چند نفر که انتخاب کردیم حقوق آنها را جمع می کنیم و حساب می کنیم سهم هر کارگر چقدر می شود.
۶ – تعداد نمایندگان از ۷ نفر کمتر و از ۱۱ نفر بیشتر نباشد.
۷ – نمایندگان انتخاب شده بایستی همیشه در کارخانه حضور داشته باشند، مگر وقتی که برای کارهای مربوط به کارگران مجبور باشند. از کارخانه خارج شوند.
۸ – نمایندگان بایستی یک اتاق مخصوص به خود داشته باشند که کارگران هر وقت با آنها کار داشتند بتوانند به آنجا بروند. همچنین نمایندگان بایستی به طور مرتب در کارگاه‌ها و سالن‌ها باشند تا اگر کارگری کاری داشت با او صحبت کند.
۹ – نمایندگان شورای کارگران بایستی از قبول و دریافت هرگونه پول، هدیه، مزایا، سودویژه پاداش، عیدی و غیره از کارفرما خودداری کنند. حقوق و مزایای نمایندگان را کارگران تامین می کنند.
۱۰ – تمام کارگران کارخانه تا وقتی که این شورا خواسته‌ها و منافع کارگر دنبال و اجرا کنند باید به طور متحد و یکپارچه از این نمایندگان و اقدامات حمایت و پشتیبانی کنند.

منبع
پیغام امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۸

یافتن مطالب :