ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ – ۱:۴۲ ب.ظ

توهین ناموسی نیروی انتظامی به کارگران
سه شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۶
صبح امروزبیش از۱۰۰۰نفرازکارگران شاغل ، بازنشسته و کارگران نی بر، همراه با همسر و فرزندانشان در سومین روز پیاپی به دلیل مطالبات معوق صنفی خود در محوطه صنعتی نیشکرهفت تپه دست به اعتصاب زدند.
هنگامی که خانواده پرسنل وارد شرکت شدند، افراد نیروی انتظامی مثل همیشه درسطح شرکت حضورفعال داشتند. متاسفانه یکی از پرسنل کادر رسمی نیروی انتظامی برای کل کارگران حاضردرتحصن ودرجلوی چشم همسرانشان از فحش ناموسی رکیک استفاده کرد که باعث خشم شدید کارگران و درگیری فیزیکی کارگران با فرد مورد نظر شد. این فرد بلافاصله به داخل ماشین رفته و دست به اسلحه برد واقدام شلیک هوایی نمود که توسط پرسنل کنترل شد.
متاسفانه از بدو واگذاری شرکت به بخش خصوصی فضای شرکت بیشتر به پادگان شبیه شده است و همواره تعدادی از نیروی انتظامی به صورت ثابت درسطح شرکت حضور دارند که با کوچکترین حرکت اعتراضی کارگران برای دست یابی به حقوق قانونی شان وارد عمل میشوند و خودسرانه بدون هیچ گونه مجوزی و برای ایجاد رعب و وحشت تعدادی ازکارگران را بازداشت میکنند . حتی درشرایط عادی هم این نیروهای انتظامی به عنوان اسکورت مدیریت شرکت عمل میکنند.
نیشکر هفت تپه، یک واحد تولیدی است لذا کارگران ازمسئولین امنیتی و قضایی میخواهند برای حل این موضوع اهتمام ویژه کنند.
کارگران نی برای نامشخص بودن وضعیت بازنشستگی خود (به رغم مصوبه مجلس)، وضعیت اشتغال و معوقات مزدی، همچنین کارگران بازنشسته برای پرداخت ۴درصد سهم کارفرمایی تامین اجتماعی ومشخص شدن تکلیف سنوات شغلی شان وکارگران رسمی برای ۲ماه حقوق معوقه، پاداش سال۹۴و۹۵، جیره ماه رمضان، تمدیدوتعویض نشدن ۳ماهه دفترچه های درمانی وبرطرف شدن فضای امنیتی وپادگانی دست به اعتصاب زده اند. یکی از مهمترین خواسته های کارگران این است که شرکت به دلیل ناکارامدی بخش خصوصی دراداره شرکت، به بخش دولتی برگردانده شود.

یافتن مطالب :