دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ – ۶:۰۰ ب.ظ

اعتصاب کارگران بخش صنعت نیشکرهفت تپه وارد دومین روزشد. به دنبال اعتصاب چند روزگذشته بازنشستگان شرکت که اقدام به بستن جاده بین المللی اندیمشک اهواز کردند، پرسنل شاغل نیشکرهفت تپه هم وارد دومین روز تحصن شدند.
صبح امروز، پانزدهم خرداد قائم مقام مدیریت شرکت، سیامک نصیری افشار، وارد اجتماع متحصنین شد و با داد وفریاد اعلام کرد هرکس به سرکارخودبرنگردد، اخراج میشود. سپس گفت درب شرکت رامیبندیم وشرکت را تعطیل خواهیم کرد. دراین لحظه کارگران شدیدا او را هو کرده و از ایشان خواستند شرکت را رها کرده وازاینجا بروند. کارگران که شدیدا عصبانی بودند به اوگفتند که از زمان ورود بخش خصوصی به شرکت، کارگران هیچ گونه دستاوردی به جزفلاکت نداشته اند. کارگران اعلام کردند اگرفورا مطالبات کارگران پرداخت نشود دراعتراض به سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به این بخش ناکارامد مانند گذشته اقدام به تحصن درب فرمانداری و بستن جاده اندیمشک اهوازخواهند کرد.
کارگران حقوق فروردین واردیبهشت و پاداش سال۹۴و۹۵خود را دریافت نکرده اند و به دلیل پرداخت نشدن بیمه سهم کارفرما به تامین اجتماعی ازاسفندماه سال گذشته، دفترچه های درمانی پرسنل شرکت تمدید وتجدید نمیشوند. ازماه اسفند نیزحق بن همه پرسنل نیز برخلاف قانون قطع شده وهنوز حقوق بهمن واسفند سال  ۹۴کارگران روزمزد نیز پرداخت نشده است.
کارگران به فضای امنیتی شدیدی که مدیریت شرکت به دلیل ناکارآمدی خود بوجود آورد و هرروزشاهد اخراج تعدادی ازکارگران هستند، شدیدا معترض هستند و خواهان برچیدن دوربینهای نصب شده درسطح شرکت هستند.

یافتن مطالب :