اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۴:۳۹ ب.ظ

صبح امروز، ۵ شنبه ۲۱ اردیبهشت، ۶۰۰کارگربخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران دلایل این اعتراض را این گونه اعلام کرده اند:
 ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده وحدود ۳۰نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است.
 پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال‌های ۹۴و۹۵
 تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به ۶ماهه
 عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل بیمه تکمیلی
کارگران درمقابل کارخانه تولید شکر دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند تا زمانی که این موضوعات حل نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشید.

یافتن مطالب :