مصاحبه با دبیر بین المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ – ۷:۵۹ ق.ظ

دستگیری، زندان و بیکاری مبارزان کارگری کره به یک امر روزمره تبدیل شده است و بهای مبارزه بسیار بالا است اما مبارزین حاضر به پرداخت این بها هستند چون میدانند که افق روبروی آنها بسیار روشن است. دستاورد مبارزات آنان عقب نشینی دولت در بسیاری از زمینه ها و پیشروی بسیار ملموس جنبش کارگری و به خصوص زنان کره است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در دی ماه امسال و از طریق ایمیل چند سوال با میک یونگ یو، دبیر بین المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی مطرح کرد. این مصاحبه کوتاه از آن جهت مهم است که مسایل مبارزات جنبش کارگری کره جنوبی را از زبان مسئولین این جنبش بشنویم، جنبشی که به تعبیری مرکز فعالیتهای پیشروی کارگری در جهان است. میک یونگ به خاطر کمپینهای بسیار سریع، فراگیر و به موقع شناخته شده است و در تمامی عرصه های کارگری از جمله همکاری با اعتصابیون، تشکیل صندوق اعتصاب، آزادی و بازگشت به کار فعالین کارگری بسیار پر کار است. در کنفرانسهای بین المللی به عنوان نماینده کنفدراسیون شوراهای کارگری کره جنوبی شرکت میکند. نقش آموزش را بسیار مهم میداند و رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و کار چهره به چهره با کارگران را برای سازماندهی موثر میداند و از همه مهمتر نقش کمیته های زنان و جذب زنان جوان به جنبش کارگری را برای جنبش کارگری حیاتی میداند.

***

• در طول اعتصاب و یا شورش خودجوش (وایلد کت) چگونه از اعضای خود که بازداشت میشوند حمایت میکنید؟
جواب: در بسیاری از موارد اتحادیه مقداری از حق عضویت خود را به عنوان “صندوق اعتصاب” اختصاص میدهد. در مورد دستگیری یا اخراج اعضای اتحادیه به دلیل اعتصاب، اتحادیه هزینه زندگی خانواده ی زندانی با توجه به شرایط جامعه کره به علاوه هزینه های اضافی برای زندانی را تامین میکند. اتحادیه همچنین حمایتهای قانونی (مانند وکیل و کارهای دادگاه) را نیز فراهم میکند.
• از چه مکانیسمهایی برای اعمال فشار بیشتر به کارفرما یا دولت برای آزادی آنها و بازگشت به کار اعضای اخراجی استفاده میکنید؟
جواب: ما کمپینهایی را برای افزایش آگاهی عدم مشروعیت بازداشتها / یا بی عدالتی در حق دستگیرشدگان سازماندهی میکنیم که شامل سازماندهی تظاهرات، کنفرانس مطبوعاتی و غیره میباشد. ما همچنین دادخواستهایی را نوشته و برای قضات ارسال میکنیم. ما تقاضای بازگشت کارگران اخراجی را در فهرست خواستهایمان در مذاکرات با کارفرما (چانه زنی جمعی) قرار میدهیم. ما به جنبشهای اجتماعی گسترده تر و گروههای اجتماعی فراخوان میدهیم و آنها را برای حمایت از کارگران اخراجی بسیج میکنیم.
• اگر آنها کار خود را از دست بدهند چه کار میکنید؟
جواب: خب. .. همراه با دیگر همکاران عضو اتحادیه برای بازگشت به کار مبارزه میکنیم.
• با توجه به اینکه زنان کارگر ایران نیز هنوز با مردسالاری درگیر هستند، میخواهیم بدانیم که تجربه شما در کره چیست ؟ از چه مکانیسمی برای تشویق کردن زنان جوان استفاده میکنید که به جنبش مبارزات کارگری بپیوندند ؟
جواب: کره نیز هنوز مردسالار است و این در مورد جنبش اتحادیه ای صدق میکند. ما در سطح کنفدراسیون”کمیته زنان” داریم که به هم وابسته هستند و فعالیت میکنند. کمیته سازماندهی فعالیتهای مختلف مربوط به مسئله زنان یکی از اولویتهای در دستور کار جنبش اتحادیه ای میداند – در آموزشهای کارگری زنان معیارمان بر اساس مفاهیم زنگرایانه (فمینیسم ) است و این اندیشه را بسط میدهیم که آموزش رهبری به زنان، ایجاد تشکل زنان کارگر و … اساسی است.
• چگونه شما میتوانید زنان را در بخشهای کار غیررسمی و موقت سازماندهی کنید؟
حدود ۵۰درصد از جمعیت فعال کار در کره در شغلهای غیررسمی کار میکنند که تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی نیستند و این نوع کارها در بخشهای مختلف اقتصاد است و ما میتوانیم آن کارگران را در هر بخشی ببینیم، آنها را پیدا کنیم و سازماندهی کنیم. کارگران غیر رسمی هدف اصلی کمپین سازماندهی ما هستند و تقریبا بخش اصلی این بخش از اقتصاد را زنان تشکیل میدهند. در ده سال گذشته ما با موفقیت توانستیم کارگران نظافتچی در دانشگاه، نهادهای عمومی شهری، آشپزهای رستورانهای مدارس، کارکنان مراقبتهای اجتماعی یا سازمانی که مشغول به کار در بیمارستانها ، و غیره هستند، را سازماندهی کنیم. ما آنها را از طریق کمپین افزایش حداقل دستمزد و مسائل دیگر مربوط به کار سازماندهی میکنیم.
• Mikyung Ryu, KCTU international secretary
(۱) http://player. mashpedia. com/player. php?ref=mashpedia&q=_xPf0vGv7Ww

یافتن مطالب :