تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ – ۱:۲۶ ق.ظ

به مناسبت اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان به تغییرات در قانون کار

سرمایه داران و نظام سراسر بن بست آنان که هر روز ناتوانی های خود را بیشتر نشان می دهد، گمان می کنند که با تعرض به معیشت کارگران و زحمتکشان می توانند به مشکلات این نظام فائق آیند. اکنون نظام سرمایه داری و مناسبات استثمارگرانه نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان با بن بست های هر روزه مواجه می شود و مدافعان و تئوریسین های این نظام با ترفندهای مختلف تلاش میکنند تا راه چاره و فرارهایی را از این بن بست ها بیابند و هر گاه که دیگر همه تیرهای ترکششان به سنگ می خورد به فکر تعرضی جدید به سفره خالی کارگران و زحمتکشان می افتند.
هنوز چند صباحی از اختلاس و غارت سازمان تامین اجتماعی نگذشته، سازمانی که از دسترنج کارگران و زحمتکشان ساخته شده است و هنوز پرونده آن به نتیجه نرسیده که بار دیگر آهنگ تغییر قانون کار، این بار هم به ضرر کارگران و زحمتکشان و به سود سرمایه داران ساز شده است و دولت و مجلس به نمایندگی از کارفرمایان و در راس آنان سرمایه های اختصاصی شده به تلاش آمده اند تا با تغییر موادی از قانون کار باز هم کمبود سودهای سرمایهداران را جبران کنند. همزمان طرح ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سلامت را نیز در دستور کار قرار می دهند تا صندوق درمان تامین اجتماعی را هم بار دیگر به یغما دهند.
در این تغییرات پیشنهادی که خواهان رسمیت دادن به شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت در همه زمینه ها و آسان تر کردن اخراج کارگران بدون هیچ حق و حقوقی است، همان چند بندی از قانون کار را که به نفع کارگران بوده  و پس از سرنگونی شاه با مبارزات کارگران به دست آمده بود، مورد تعرض قرار داده اند تا دیگر کارگران هیچ گونه حقی برای اعتراض به اخراج خود نداشته باشند و سرمایه داران با خیال راحت هر گاه که بخواهند از نیروی کار زحمتکشان استفاده کرده و هر زمان که میلشان بکشد با آنان قطع رابطه کنند.
این هجمه به قانون کار آن چنان سخیف و غیرقابل تحمل است که صدای اعتراض نهادهای کارگری دست ساز حکومتیان هم در آمده است. آنان هم سعی میکنند که خود را طرفدار حقوق کارگران قلمداد کنند. اما کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل آنان که به خوبی میدانند این نهادهای زرد دولتساخته هیچ گاه به فکر حقوق کارگران و زحمتکشان نبوده اند و در این باتلاق خود ساخته می خواهند از آب گل آلود برای خود و جهه کسب کنند، مستقلانه نه تنها به این تعرض واکنش نشان داده، بلکه از اساس نیز با این نظم سرمایه دارانه به مقابله بر خواهند خواست .
به طور قطع کارگران و زحمتکشان این تعرض ها به حقوقشان که سال ها است ادامه دارد بی پاسخ نخواهند گذارد و همچنان که شاهد هستیم هر روزه در سراسر محیط های کار و زندگی اعتراضات گسترده ای در برابر تعرض به حقوق مردم ادامه دارد ، بار دیگر اعتراضات به این هجمه های جدید فراگیرتر خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۳ آبان ۹۵

یافتن مطالب :