جنبش کارگری فیلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی/ هاله صفرزاده

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ – ۸:۳۷ ق.ظ
متن پی دی اف کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید:
جنبش کارگری فیلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی/ هاله صفرزاده
فیلیپین یکی از کشورهایی است که به خوبی در آن می توان مشاهده کرد چگونه سرمایه داری از ابتدای بوجود آمدن، با سلطه بر کشورهای دیگر و غارت منابع آنان بزرگ و بزرگتر شده است. استعمار، هجوم و اشغال نظامی و به دنبال آن سیاست های اقتصادی سرمایه داری و نولیبرالیسم در مسیری ۵۰۰ ساله (از سال ۱۵۱۹ که کشتی ماژلان به دنبال ادویه، در جزایر فیلیپین لنگر انداخت تا کنون ) صدمات بسیار جدی به این کشور و مردم آن وارد کرده است…
جهانی سازی وگسترش اقتصاد نئولیبرالی مکتب شیکاگوی میلتون فریدمن جز رشد فقر، زاغه نشینی، نبود بهداشت، محروم شدن بسیاری از کودکان از تحصیل و بی آیندگی دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های فیلیپین، نتیجه‌ای نداشته است. فاصله ی طبقاتی به شکاف طبقاتی تبدیل و مردم فیلیپین نیز مانند سایر کشورهای جهان به درصد بسیار کوچک میلیونرها و اکثریت وسیعی از فقرا تقسیم شده اند. این شکاف به حدی است که نه فقرا حق دارند به محله های پول‌دارها بروند و نه پول‌دارها جرأت رفت و آمد در مناطق فقیرنشین را دارند…
در بستر چنین فضایی رشد نیروی های ضدامپریالیست و ضداستعمار جزء جدایی ناپذیری از مبارزات جامعه مدنی فیلیپین است تا جایی که این مبارزات آزادی بخش در تمام بخش ها و به خصوص جنبش کارگری تأثیر داشته است.
این کتاب تلاشی است برای ‌آشنایی بیشتر تلاشهای مستمر کارگران فیلیپین برای دست یابی به زندگی بهتر.

متن پی دی اف کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید:
جنبش کارگری فیلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی/ هاله صفرزاده
یا از این آدرس دانلود کنید:

http://www.2shared.com/document/AM2vQffA/1_online.html 

یافتن مطالب :