در محکو میت سرکوب مبارزان و فعالان کارگری در تر کیه

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ – ۹:۴۲ ق.ظ

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر

در محکومیت سرکوب مبارزین و فعالان کارگری ترکیه

طی هفته ی گذشته دولت ترکیه دست به اعمال سرکوب و دستگیری وسیع فعالان چپ و کارگری زد. این دستگیری‌ها و حمله به دفاتر احزاب مدافع حقوق کارگر به قدری وحشیانه وهمراه با خشونت بود که یادآور هجوم فاشیست ها به مبارزان در دوران حاکمیت آنان بر آلمان است.

این دولت که هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می شود،  توان کنترل مرزهای خود را ندارد و پنهان و آشکار از نیروی‌های مرتجع داعشی و جنایت کاران مذهبی حمایت می کند،  وگمان می کند که سرکوب فعالان کارگری می تواند مشکلاتش را حل کند. غافل از این که ناتوانی درحل مسایل کارگران و زحمتکشان مربوط به تسلیم بی قید وشرط این حکومت به سازوکارهای نظامی جهانی سرمایه داری وغارت اموال مردم در مشارکت با شرکت های چند ملیتی و سرمایه اران داخل برای غارت هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان است.دولت تر کیه که با همراهی پیمان نظامی ناتو و کشور های بزرگ سر مایه داری تلاش میکند تا به عنوان ژندارم نظام سر مایه داری عمل کند ، به بهانه مبارزه با داعش نیرو های نظامی خود را برای سر کو ب کردها به کار میگیرد و از جو نظامی استفاده کرده مخالفان داخلی را به و حشیانه ترین وجه سر کد ب میکند . جالب ترین بخش مسئله آن است که مدعیان دموکراسی و حقوق بشر جهانی چشم خودرا بر سر کوب وحشیانه ای به این وسعت میبندند و اصلا نگران دموکراسی ادعائی خودشان نیستند .

این کشور که نمونه بارز دمو کراسی مورد ادعای امریکا و متحدان ارو پائی ان در منطقه است ،زمانی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در دنیا است و روز دیگر تانگ ها را برای بستن دفاتر احزاب مخالف بکار میگیرد .

این حوادث بار دیگر به خوبی اثبات میکند که کارگران و زحمتکشان در این منطقه چاره ای به جز هماهنگی و همراستائی در جهت انسجام مبارزاتشان برای مقابله سراسری با سر کوب نظام سر مایه داری ندارند و مبارزات قو می و منطقه ضرو رتا باید با مبارزات سراسری کارگران و زحمتکشان منطقه  هم راتا و هم گام شود تا آنکه بتوانند در برابر این تهاجم همه جانبه نظام سر مایه داری برای تسلط همه جانبه بر منابع و نیروی کار در خاورمیانه و سراسر جهان  مقابله کنند .

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکو میت این یورش وحشیانه دو لت تر کیه به مخالفین ونیرو های کارگری ضمن  ابراز همدلی و همبستگی با مبارزان خستگی ناپذیر تر کیه در مقابله با این هجوم فاشیستی از کلیه نهاد های کارگری و مبارز در منطقه و سراسر جهان میخواهد تا به هر تر تیب که میتوانند به این تها جم اعتراض کرده ودر همبستگی با کارگران و زحمتکشان  این منطقه که مدتها است با تو طئه های نظام سر مایه داری دچار جنگ و آشوب های بی پایان است به هر تر تیب که میتوانند  به مقابله بر خیزند .

 

 

یافتن مطالب :