از قتل عام مردم کوبانی جلو گیری کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ – ۱۲:۴۵ ب.ظ

بار دیگر نیروهای ساخته و پرداخته نظام منحط سر مایه داری در صورت اوباشی به نام داعش مبادرت به قتل عام مردم آزادیخواه ومیارز کرده اند.

چند ماه پیش این جانیان مسلح شده بدست کشورهای سر مایه داری آمریکا و عربستان وقطر،به جان مردم کرد شمال افتاده بودند و ضمن کشتار و قتل عام بر طبق آمار موثق بیش از ۵هزار نفر از زنان و دختران این مردم را به کنیزی گرفته و به فروش در بازار عیاشان نظام سرمایه داری برده اند . اکنون این مزدوران به جان مردم کوبانی افتاده اند تا بار دیگر مردان را قتل عام کنند و زنان ودختران را در معرض فروش بگذارند .

 اما گناه کوبانی ها چیست که باید از میا ن هزاران منطقه موجود در سوریه و عراق تنها آنان انتخاب شوند تا چنین مورد تهاجم قرارگرفته و همه دولتها و مرتجعین منطقه  در برابر کشتار این مردم دست به دست هم داده و سکوت کنند. گناه کوبانی ها آن است که میخواهند مستقل و آزاد باشند و به شیوه ای متفاوت از نظام سر مایه دار ی زندگی کنند. مردم کوبانی صدائی دیگر را آغاز کرده اند و آن زندگی انسانها در کنار یکدیگر بدون داشتن  آقای بالاسر است. امری که نظام سرمایه داری و نیرو های مرتجع منطقه به شدت از آن وحشت دارند .
پس عجیب نیست که زرادخانه‌ی هوایی سرمایه‌داری هیچ کارایی نداشته باشد و نیروهای داعش به رغم بمباران‌های آمریکا، هر روز بیش از پیش از نظر تسلیحاتی تجهیز شده و جنگ علیه مردم مقاوم کوبانی را ادامه می‌دهند.
عجیب نیست که دولت ترکیه مرزها را از یک سو به روی روستائیان مهاجریمی‌بندد که از جنگ به ستوه آمده‌اند و در سوی دیگر از ورود نیروی‌های مبارز مردمی داوطلب به منطقه برای کمک به مردم کوبانی جلوگیری می‌کند و دولت و
نظامیان ترکیه به جای آنکه نیروی خود را صرف مبارزه با حکومت اسلامی کنند با مردمی مقابله می‌کنند که می‌خواهند علیه این وحشی‌گری مبارزه کنند.
اکنون درکوبانی “یگان‌های دفاع خلقی” بدون حمایت و کمک دولت‌ های سرمایه داری مدعی “کمک‌های بشردوستانه”، تنها مدافعان شهر هستند و ماه هاست که در مقابل این هجوم وحشیانه مقاومت کرده و می‌کنند. در این گردان‌های مردمی،
زنان دوشادوش مردان برای زندگی می‌جنگند.
این ها همه نشان از آن دارد که “مداخله‌ی بشر دوستانه” افسانه ای بیش نیست. جنگ با داعش برای امریکا و همپیمانانش بهانه‌ای است برای مداخله نظامی، آن هم به خاطر هموارکردن مسیر برای تصاحب منابع نفتی منطقه و مهار قدرت مردم.تمام دار و دسته ها و جریانات مزدور، ساخته و پرداخته دولت هایی هستند که در پوشش بشردوستی به تمام دنیا لشگرکشی می کنند اما به گونه مشخص هدف آنان سرکوب و کشتار نیروهای مستقل و مردمی است که نظام سلطه جهانی را قبول ندارند، در برابر چنین وحشیگریهایی جنبش کارگری و نیروهای مترقی و برابری طلب باید از لاک دفاعی بیرون بیایند و مبارزه با فاشیستها، بنیادگرایان مذهبی و جرثومه های ننگین نظام سرمایه داری را به مبارزه با کلیت نظام سرمایه داری پیوند بزنند تا آن که  نظام سرمایه داری که تنها در اندیشه استثمار انسانها است جای خود را به نظامی بدهد که در آن شرافت و انسانیت حاکم باشد .

هیچ قدرت دولتی ازمردم کوبانی آن گونه که باید و شاید حمایت نمی کند. ما از تمام آزادی خواهان و وجدان های بیدار میخواهیم تا به هر تر تیب که میتوانند به این وحشی گری اعتراض کرده و به دو لت های سر مایه داری و سرویس های امنیتی (از جمله دولت ترکیه و عربستان) که باعث، بانی و بنیان گذار این جانیان وحشی و درنده خوی مسلح هستند صدای اعتراض خود را برسانند. این ننگ جامعه بشری است که مشتی و حشی بر جان و مال مردم مسلط شوند و هیچ عکس العمل جدی را نبینند. بر تمام آزادی خواهان و مبارزان واجباست که به هر شیوه که می توانند به این قتل عام اعتراض کرده و حکومت هااز اعمال خود پشیمان کنند. و این لکه ننگ بنیاد گرائی کثیف مذهبی راکه نظام سر مایه داری تلاش دارد خود را در لوای آن مخفی کند از منطقه بزدایند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

یافتن مطالب :