تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت در میان فعالان وتشکل های واقعی کارگری

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۳ – ۳:۲۷ ب.ظ

جلسه مشترک عده ای از فعالان کارگری از شهرهای مختلف در ایام عید در شهر سقز تشکیل شد. در این جلسه بر ضرورت گسترش وهماهنگی  فعالیت های کارگری در سراسر کشور تاکید گردید ونظرات مختلف در جهت ایجاد تشکل سراسری مورد بحث قرارگرفت. تاکید همگان بر آن بود  که حاکمیت سر مایه دارای باهمه جناح های خود درجهت جلوگیری از گسترش فعالیت های کارگران هماهنگ ومتحدانه عمل میکنند. این جناج های متحد در هماهنگی بایکدیگر در سرکوب کارگران و تضییع حقوق آنان تلاش میکنند. همچنین اقدامات اخیر دولت از قبیل تعیین حد اقل دستمزد مصوب شو رای عالی کار و تاکید بر تداوم سیاست حذف یارانه ها توهمات موجود در بین برخی محافل  سازشکار کارگری نسبت به دولت  تدبیر و اعتدال و امید!!! را آشکار ساخته. اکنون  بیش از هر زمان احساس میشود که فعالان وتشکل های واقعی کارگری، در یک برنامه هماهنگ به تدوین سازو کارهای مناسب برای دفاع از کارگران اقدام نمایند .

یافتن مطالب :