دل نوشته های کودکان کار

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ – ۴:۲۶ ق.ظ
زیبای فال فروش!-
جبار-

(برای زیبا کودک ۱۱ ساله ی فال فروش)-

بر تار تار گیتار غمگین قلبم
چنگی بزن
تا دریای رنج درونم را
اشک آغاز کنم
بگویم
فریاد کنم
همچون تو
که در چهارراه ولی عصر
گریستی
در انقلاب فریاد کردی
و در بهاران
آرام شدی
کاش از تو فالی می‌خریدم
تا در دنیای فال
فقط فروشنده نباشم
هم‌نوع من!
زیبای فال فروش!
پیش از آن‌که فال‌هایت تمام شود
پیش از آن‌که کودکی‌ات آغاز شود
زیباییت را
خیابان‌ها دزدیدند
تاریکی‌ها از ازدحام روز
دورت کردند
و در کوچه‌های خلوت
بر تنت دویدند
دویدند
دویدند

من، کودک دیروز فال‌فروش
جوان امروز دودفروش
سرطان گرفته‌ام
سرطان ِدلتنگی
گرسنگی
تشنگی
و تو
که دست‌های کوچکت آلوده شده‌اند
زبانت
سرطان خواهش گرفته است
سرطان اصرار
به فروختن یک فال
تا کنار پدرت
نگران تن مادرت نباشی
تا کنار آینه
نگران دستان کوچکت نباشی
زیبای فال فروش!
آفتاب مهربان نیست
چرا که زیباییت را سوزانده است
کودکی‌ات را
رویاهایت را
ای گمشده‌ی میان فال‌ها !
چند بار دستان کوچکت
در مستی حافظ رقصیده‌اند؟
چند بار
آمدی
چند بار
رفتی
بین این تکرار هزار ساله؟
و من
چند بار دود شدم؟
اشک شدم؟
تبخیر شدم؟
تا آسمان بگرید مرا
روی چتر آن‌که دوستش می‌دارم.
زیبای فال فروش!
بگذار شعر ناتمامم را
از چشمان توبنویسم
از دستان تو
دستان کوچکت
سرد و لرزانند
و چشمان تو
چشمه‌ی رنجی بیش نیست
که کویرگونه‌هایت را
خیس کرده است.

۵ خرداد ۹۲

 

یافتن مطالب :