“آزادی” از دکتر اسماعیل خویی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱:۴۱ ق.ظ

آزادی  

۱. در بیدر کجا

ای خسته زتبعید چو من: آزادی!

برخیزو بیا، داد بزن: آزادی!

باز است به روی ما یکی راه نه بیش،

راهی که رود سوی وطن: آزادی!

بنویس به روی کُفر و دین: آزادی!

بنویس به شک و بر یَقین آزادی!

گر خواسته ی تو شادی و آبادی ست،

بنویس به روی آن و این: آزادی!

 

۲. در میهن

 تنها نه به فریاد بگو: آزادی!

بنویس به هر کوچه و کو: آزادی!

ور کوچه و کو ببست خودکامه به ما،

بنویس به تخمِ چشمِ او: آزادی!

     

بنویس به سر درِ زبان: آزادی!

بنویس به بامِ واژگان: آزادی!

آزادی ی مطلقِ بیان باید داشت:

تا بال گشاید به جهان آزادی!

فریاد زن، آی هموطن! آزادی!

دختر! پسر! آی مرد و زن! آزادی!

خواهی وطن آباد و دلِ مردم شاد؟

برخیز بیا داد بزن: آزادی!

__________________________
این اشعار به طور اختصاصی برای مدافعان حقوق کارگر فرستاده شده اند.

یافتن مطالب :