جلوگیری از برگزاری جلسه مشورتی کانون نویسندگان ایران محکوم است

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۲ – ۱:۴۱ ب.ظ

بر طبق بیانیه‌ی منتشره از طرف کانون نویسندگان ایران نیروهای امنیتی با احضار و با تهدید یکی از اعضاء کانون که قرار بود جلسه مشورتی در منزل او برگزار شود، از برگزاری جلسه جلو گیری کرده اند.

 کانون نویسندگان ایران که مجمع صنفی نویسندگان آزاده‌ای همانند سعید سلطان‌پور ، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بوده ، در نزدیک به ۵ دهه‌ی گذشته همواره مورد تهاجم نیروهای ضد آزادی قرار داشته است. بارها از جلسات آن جلوگیری شده  یا برای  ممانعت  از برگزاری مجمع آن لشکرکشی امنیتی صورت گرفته است و با حکم سعید مرتضوی (غارت کننده اموال کارگران و زحمتکشان و قهرمان کهریزک) در سال ۸۶ از برگزاری مجمع آن جلوگیری کردند. اما اکنون این نوع جدید از ارعاب و تهدید در سال های گذشته تازگی دارد.در ۵۰ سال گذشته همواره نویسندگان و مترجمان و شعرای مستقل در شدیدترین شرایط امنیتی در خانه‌های خصوصی برای تبادل نظر جمع می‌شده‌اند و جلو گیری از یک جلسه نویسندگان در مکانی خصوصی ابتکاری جدید است که دولت مردان تازه به دولت رسیده می‌خواهند امنیت سرمایه‌های غارت شده مردم را  تا خانه‌های خصوصی روشنفکران و نویسندگان گسترش دهند تا مبادا علیه این غارت‌های اموال عمومی چیزی نگاشته شود. دولت جدید تدبیر و امید معلوم نیست که می‌خواهد چه چیزی را تدبیر کند و چه امیدی ایجاد کند که از تجمع تعدادی نویسنده و روشنفکر در خانه‌های خصوصی ترس و وحشت دارد.

 کانون مدافعان حقوق کارگر که بر اساس منشور خود، دفاع از آزادی بیان و تشکل‌های مستقل را وظیفه‌ی خود می‌داند،  این عمل را محکوم کرده و فعالیت تشکل‌های صنفی وسیاسی را حق مسلم تمام افراد می‌داند و هشدار می‌دهد که با ارعاب و تهدید نمی‌توان از فعالیت‌های مشروعی جلوگیری کرد که حق مسلم تمامی کارگران، زحمتکشا ن، روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان است.

کانون مدافعان حقوق کارگر

یافتن مطالب :